© Powered by Mabat.

מבדקי תברואה

שירות מבדקי התברואה שלנו נועד לסייע לעסקים לאמת את מערכת ניהול בטיחות המזון שלהם ולהבטיח פעילות לפי התקן הנדרש

מטרת המבדק

להעלות מודעות בקרב צוות המטבח ובתוך כך להגיע לרמת ייצור גבוהה

למידה מתמשכת של נהלי עבודה נכונים למטבח, לשמירה על בטיחות הסועד והמותג

לספק הערכה מדויקת על תהליך הייצור, זיהוי פערים והמלצה על הפעולה הדרושה כדי להבטיח תהליך ייצור נכון

זיהוי וסילוק סיכונים, הן ללקוח והן לעסק שלך על-ידי ניהול באופן יזום של בעיות בטיחות מזון

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram